Ban Giáo dục Hoa Kỳ đã thông báo sẽ cung cấp hỗ trợ khoản vay sinh viên cho hàng chục triệu người vay trong bối cảnh COVID-19.  Tất cả người vay nợ sinh viên liên bang sẽ có lãi suất tự động ở 0% trong vòng 60 ngày. Thêm vào đó, người vay sẽ có quyền tạm ngưng chi trả trong hai tháng để tạo điều kiện linh hoạt cho họ trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Những điều kiện linh hoạt khác liên quan đến lãi suất chi trả trễ hoặc không chi trả cũng được áp dụng trong thời gian này. 

Để xem thông báo chính thức, bấm vào đây.

Để xem cập nhật liên quan đến hỗ trợ nợ vay sinh viên liên bang, bấm vào đây.