Lưu ý:  Phân cục Hỗ trợ Thu nhập (ISD), Phòng Nhân sự (HSD), đang từng bước làm chậm lây lan virus corona. ISD sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ. Nhưng bạn không phải đến văn phòng ISD. Văn phòng ISD vẫn mở cửa. Nhưng chúng tôi khuyến khích bạn nộp trợ cấp bằng cách sau: Bạn có thể nộp bất kì lúc nào! Nộp trực tuyến. Vào trang web www.yes.state.nm.us. Bạn có thể nộp Medicaid qua điện thoại. Gọi 1-855-637-6574 nếu có câu hỏi hoặc để hoàn thành phỏng vấn vui lòng gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại 1-800-283-4465.