NMDWS thông báo việc nộp đơn trợ cấp sẽ bắt đầu vào tuần tới cho Người Tự Làm chủ

Ngày 22 tháng 4 năm 2020 | Việc làm & nền kinh tế

(Albuquerque, NM) – Hôm nay, Sở Giải pháp Lực lượng Lao động New Mexico đã thông báo rằng đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho các cá nhân tự làm chủ, nhà thầu độc lập và người làm việc theo sô sẽ sẵn sàng vào Chủ nhật, ngày 26 tháng 4 năm 2020. Những trợ cấp này được cung cấp thông qua chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch Liên bang (PUA).

Những người lao động bị thất nghiệp, giảm giờ làm hoặc không thể làm việc do hậu quả trực tiếp của đại dịch COVID-19 có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ thất nghiệp này.

Những người có đủ điều kiện nhận PUA bao gồm các cá nhân không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường, như là:

 • người tự làm chủ;
 • nhà thầu độc lập;
 • người làm việc theo sô;
 • nhân viên nhà thờ;
 • những cá nhân trước đây được xét không đủ điều kiện về thu nhập;
 • Nhân viên phi lợi nhuận và chính phủ; và
 • người lao động đã hết thời gian trợ cấp thất nghiệp thông thường

Đơn đăng ký PUA là một quá trình gồm hai bước mà các cá nhân có thể bắt đầu ngay lập tức.

Bước 1: Trước tiên, cá nhân sẽ cần nộp đơn yêu cầu Bảo hiểm Thất nghiệp thông thường để xác định xem thu nhập của họ có được bảo hiểm bởi chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp (UI) thông thường của tiểu bang hay không. Nếu được coi là không đủ điều kiện, họ sẽ thoải mái để nộp đơn cho các trợ cấp PUA.

Bước 2: Một khi người cần trợ cấp được coi là không đủ điều kiện nhận trợ cấp thông thường, họ sẽ được cung cấp quyền truy cập để đăng ký trợ cấp PUA thông qua đường dẫn điền hồ sơ, sẽ được đăng trên trang chủ của Hệ thống Thuế & Yêu cầu Bảo hiểm Thất nghiệp. Hồ sơ này sẽ sẵn sàng vào Chủ nhật, ngày 26 tháng 4.

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân tự làm chủ, các nhà thầu độc lập và các cá nhân làm theo sô đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 bắt đầu nộp đơn xin trợ cấp trực tuyến tại www.jobs.state.nm.us.

Những người đã nộp đơn yêu cầu trợ cấp UI thông thường không cần phải nộp hồ sơ mới. Bắt đầu từ Chủ nhật, ngày 26 tháng 4, những người lao động đủ điều kiện sẽ có thể truy cập nộp đơn PUA từ yêu cầu trực tuyến của họ. Người yêu cầu sẽ được yêu cầu gửi thông tin bổ sung cần thiết để đủ điều kiện PUA bao gồm bằng chứng thu nhập và bằng chứng về việc làm.

Khi đăng ký PUA, các cá nhân sẽ cần cung cấp thông tin về thuế thu nhập đã đã khai gần đây nhất (năm 2018 hoặc 2019) để NMDWS xác định số tiền trợ cấp hàng tuần PUA của họ.

Các hình thức chứng minh thu nhập được chấp nhận bao gồm các bản sao của biểu mẫu khai thuế thu nhập, chẳng hạn như sau:

 • Mẫu 1040
 • Mẫu 1040A
 • Mẫu 1040EZ
 • Mẫu 1040NR
 • Mẫu 1040NR-EZ
 • Mẫu 1040 Biểu C, E, F và SE
 • Mẫu K-1

PUA phải trả cho các tuần thất nghiệp, thất nghiệp một phần hoặc không có khả năng làm việc do các lý do liên quan đến COVID-19 bắt đầu vào hoặc sau ngày 27 tháng 1 năm 2020. Không trả PUA cho bất kỳ tuần thất nghiệp nào kết thúc sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Người yêu cầu phải chứng nhận hàng tuần và một khi các khiếu nại này được xử lý, tất cả các tuần đủ điều kiện sẽ được thanh toán hồi tố.

GHI NHỚ: Không cần thiết phải gọi cho Sở để xác nhận rằng hồ sơ của bạn đã được nhận chưa hoặc để kiểm tra tiến độ. Nếu có bất kỳ vấn đề nào chưa được giải quyết ảnh hưởng đến khiếu nại của bạn hoặc nếu chúng tôi có thắc mắc, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn.

Lưu ý quan trọng: Không có bất kỳ trợ cấp nào được mô tả ở trên, cũng như bất kỳ trợ cấp thất nghiệp nào, dành cho những nhân viên nghỉ việc mà không có lý do liên quan đến công việc, từ chối trở lại làm việc hoặc từ chối nhận lương toàn thời gian. Từ chối trở lại làm việc có thể dẫn đến việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Việc cố lấy tiền trợ cấp thất nghiệp sau khi bỏ việc mà không có lý do tốt liên quan đến công việc được coi là gian lận. Đạo luật CARES đặc biệt quy định các hậu quả nghiêm trọng đối với các trường hợp gian lận bao gồm tiền phạt, bị giam giữ và mất khả năng nhận trợ cấp thất nghiệp trong tương lai cho đến khi tất cả các yêu cầu gian lận và tiền phạt đã được hoàn trả. Nhà tuyển dụng được khuyến khích sử dụng Hệ thống Thuê Nhân viên Mới để báo cáo những nhân viên không trở lại làm việc.
Thông tin bổ sung cho các công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19, bao gồm các câu hỏi thường gặp, có thể được tìm thấy tại www.dws.state.nm.us/COVID-19-Info. Để biết thông báo và cập nhật mới nhất, hãy theo dõi NMDWS trên Twitter, Instagram và YouTube.