Cập nhật bao gồm 6 trường hợp mới tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Sáu đã công bố có thêm 153 xét nghiệm dương tính cho COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

25 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

6 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

4 trường hợp mới ở Hạt Guadalupe

2 trường hợp mới ở Hạt Lea

67 trường hợp mới ở Hạt McKinley

1 trường hợp mới ở Hạt Otero

1 trường hợp mới ở Hạt Rio Arriba

12 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

31 trường hợp mới ở Hạt San Juan

1 trường hợp mới ở Hạt Socorro

3 trường hợp mới ở Hạt Valencia

Các con số báo cáo trước đây bao gồm các trường hợp sai sót sau đây đã được sửa chữa: 3 trường hợp từ Hạt Bernalillo không được phòng thí nghiệm xác nhận, 1 trường hợp từ Hạt Bernalillo được xác định là ngoài tiểu bang, 1 trường hợp từ Hạt Bernalillo là bị trùng lập, 1 trường hợp từ Hạt McKinley là bị trùng lập, 2 trường hợp từ Hạt Otero không được phòng thí nghiệm xác nhận, 1 trường hợp từ Hạt Santa Fe được xác định là ngoài tiểu bang, 1 trường hợp từ Hạt Santa Fe không được xác nhận bởi phòng thí nghiệm và 1 trường hợp từ Hạt San Juan không được phòng thí nghiệm xác nhận.