(Albuquerque, NM) – Với nhu cầu bảo trì thường kì, Hệ thống Thuế & Yêu cầu Bảo hiểm Thất nghiệp sẽ tạm thời không khả dụng bắt đầu lúc 5:00 chiều tối nay, ngày 24 tháng 4 năm 2020, đến 1:00 sáng ngày 25 tháng 4 năm 2020. Trung tâm Điều hành Bảo hiểm Thất nghiệp cũng sẽ đóng cửa lúc 5:00 chiều.

Một đợt bảo trì hệ thống theo lịch trình nữa sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2020 từ 6:30 đến 7:30 sáng.
Thông tin thêm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, bao gồm các câu hỏi thường gặp, có thể được tìm thấy tại www.dws.state.nm.us/COVID-19-Info. Để biết thông báo và cập nhật mới nhất, hãy theo dõi NMDWS trên Twitter, Instagram và YouTube.