Cuộc Bầu cử Sơ bộ 2020 của New Mexico sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2020.

Nếu bạn đã đăng ký với một đảng chính trị lớn ở New Mexico (Dân chủ, Cộng hòa, Tự do) thì bạn có đủ điều kiện để bỏ phiếu trong Cuộc Bầu cử Sơ bộ năm 2020.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng COVID-19 đang diễn ra, Thư ký Tiểu bang Maggie Toulouse Oliver và Các Thư ký Hạt của tiểu bang đang khuyến khích tất cả các cử tri bỏ phiếu với một lá phiếu vắng mặt.

Bỏ phiếu bầu của bạn với một lá phiếu vắng mặt là an toàn và an ninh và sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 bằng cách giới hạn số người tại các địa điểm bỏ phiếu trong Cuộc Bầu cử Sơ bộ năm 2020.

Tất cả các cử tri New Mexico đã đăng ký với một đảng chính trị lớn sẽ nhận được mẫu đơn xin phiếu bầu vắng mặt qua bưu điện. Bạn cũng có thể nộp đơn xin phiếu bầu vắng mặt trên mạng tại NMVOTE.org hoặc thông qua Thư ký Hạt. (LƯU Ý: Nếu bạn đã nộp đơn xin phiếu bầu vắng mặt, bạn không cần phải thực hiện thêm hành động nào nữa.)

Các cử tri nên hoàn thành đơn xin phiếu bầu vắng mặt của họ và gửi lại cho Thư ký Hạt của họ bằng cách sử dụng bì thư người nhận trả tiền càng sớm càng tốt, nhưng không muộn hơn ngày 28 tháng 5 năm 2020. Ngày cuối cùng để cử tri nộp đơn xin phiếu bầu vắng mặt cho Cuộc Bầu cử Sơ bộ năm 2020 là ngày 28 tháng 5, 2020.

Sau đó, bạn sẽ nhận được phiếu bầu cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020 trong thùng thư từ Thư ký Hạt của bạn. Hoàn thành lá phiếu của bạn và gửi lại trong bì thư người nhận trả tiền qua bưu điện hoặc bỏ nó vào thùng thư Thư ký Hạt của bạn trước 7:00 tối ngày 2 tháng 6 năm 2020.

Bạn cũng có thể theo dõi trạng thái của đơn đăng ký và phiếu bầu của bạn tại NMVOTE.org. Bằng cách đăng nhập vào hồ sơ đơn, bạn có thể xác nhận xem đơn của bạn đã được Thư ký Hạt nhận chưa, lá phiếu của bạn đã được gửi cho bạn hay chưa, và liệu lá phiếu của bạn có được Thư ký Hạt nhận lại hay chưa.

Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Thư ký Tiểu bang hoặc Thư ký Hạt của bạn. Thông tin thêm về bỏ phiếu và bầu cử ở New Mexico, bao gồm thông tin liên lạc cho tất cả 33 Thư ký Hạt ở New Mexico, có thể được tìm thấy tại NMVOTE.org.