Hôm nay, Sở Cải huấn của New Mexico đã công bố kết quả xét nghiệm dương tính mới ở một tù nhân tại Cơ sở Cải huấn Trung tâm New Mexico (CNMCF).

Tù nhân dương tính mới là một người 51 tuổi đã đến CNMCF vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 từ Trại giam Hạt Torrance. Theo giao thức của Cơ sở, cá nhân đã được xét nghiệm COVID-19 khi đến nơi và được đưa vào phân tách y tế. Xét nghiệm cho kết quả dương tính, và tù nhân sẽ được giám sát y tế cách ly trong 14 ngày trước khi anh ta được xét nghiệm lại. Tất cả nhân viên tương tác với cá nhân dương tính này đã mặc PPE phù hợp và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Với việc bao gồm một kết quả xét nghiệm dương tính này, tổng số tù nhân đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19 hiện là 22:

  • 21 tù nhân nam tại Tổng công ty Quản lý và Đào tạo vận hành Trại tù Hạt Otero
  • 1 tù nhân nam tại Cơ sở cải huấn Trung tâm New Mexico