SANTA FE – Văn phòng bộ phận Hỗ trợ Thu nhập và bộ phận Hỗ trợ Trẻ em sẽ thay đổi giờ hoạt động bên vệ đường và sảnh hạn chế có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2020, để cho phép nhân viên tiếp tục phục vụ khách hàng một cách an toàn trong những ngày hè ấm áp sắp tới, Sở Dịch vụ Nhân sinh New Mexico công bố hôm nay.

Tất cả giờ làm việc cho văn phòng Hỗ trợ Thu nhập và Hỗ trợ Trẻ em từ vệ đường và hành lang hạn chế sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến trưa, hàng ngày.

 Những khách hàng của Hỗ trợ Thu nhập không có điện thoại di động hoặc truy cập internet có thể sử dụng các dịch vụ bên lề đường, được triển khai vì sự an toàn của nhân viên và khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn đến văn phòng trong những giờ này, xin vui lòng ở trong xe của bạn và chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Các hành lang sẽ giới hạn số người được phép trong khu vực sảnh tối đa 5 cá nhân.

Để tránh tiếp xúc với virus COVID-19, khách hàng Hỗ trợ Thu nhập nên Ở NHÀ và:

  • Sử dụng cổng thông tin trực tuyến tại www.yes.state.nm.us  để đăng ký quyền lợi, gửi tài liệu đủ điều kiện, kiểm tra tình trạng vụ việc của họ và nhận thông tin các quyền lợi quan trọng khác
  • Cổng thông tin trực tuyến bao gồm các video tự trợ giúp cho việc sử dụng điện thoại di động hoặc trực tuyến
  • Gọi cho Trung tâm dịch vụ khách hàng (CSC) theo số 1- 800-283-4465 để yêu cầu trợ giúp về trường hợp của họ
  • Gửi tài liệu tới: Bộ phận hỗ trợ thu nhập, PO BOX 830, Bernalillo, NM 87004

Hộp nhận thư được đặt bên ngoài mỗi văn phòng thực địa được kiểm tra hàng ngày, nếu bạn không thể tải tài liệu lên cổng thông tin trực tuyến (YESNM).

Để tránh tiếp xúc với virus COVID-19, khách hàng của Bộ phận Hỗ trợ Trẻ em nên Ở NHÀ và:

  • Gửi thanh toán qua thư cho: Đơn vị Giải ngân Tiểu bang, Phòng Thực thi Hỗ trợ Trẻ em, PO Box 25109, Albuquerque, NM 87125
  • Liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng theo số 1-800-288-7207 để yêu cầu trợ giúp về trường hợp của họ
  • Yêu cầu được chuyển đến nhân viên phụ trách của họ hoặc yêu cầu nhận lại cuộc gọi.
  • Gửi email yêu cầu đến: child.support@state.nm.us 
  • Tìm các ứng dụng hỗ trợ trẻ em trên trang web HSD tại: https://www.hsd.state.nm.us/LookingForAssistance/Application_for_Child_Support.aspx 

Các khoản thanh toán không dùng tiền mặt (séc hoặc phiếu chuyển tiền) có thể được đặt trong các hộp thả thư bên ngoài mỗi văn phòng thực địa sẽ được kiểm tra hàng ngày. LUÔN LUÔN viết số trường hợp của bạn vào séc hoặc lệnh chuyển tiền để đảm bảo nó được áp dụng đúng cho trường hợp cấp dưỡng con bạn. Thanh toán tiền mặt phải được bỏ vào thùng thư trong những giờ được liệt kê ở trên.

“Vì COVID-19 đã thay đổi mạnh mẽ bối cảnh về cách thức kinh doanh của New Mexico, chúng tôi đã thấy lưu lượng khách qua sảnh giảm đáng kể. Chúng tôi vẫn cam kết giúp người New Mexico nhận được những quyền lợi và dịch vụ mà họ cần trong những thời gian thử thách này,” Karmela Martinez, Trưởng phòng Hỗ trợ Thu nhập cho biết.

Sở Dịch vụ Nhân sinh cung cấp các dịch vụ và quyền lợi cho hơn 1 triệu người Mexico mới thông qua một số chương trình bao gồm: Chương trình Trợ cấp Y tế, Chương trình Trợ giúp Tạm thời cho Gia đình cần Giúp đỡ (TANF), Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), Chương trình Hỗ trợ Trẻ em và Dịch vụ Sức khỏe Hành vi.