Sở Thuế và Doanh thu đang mở rộng một số sửa đổi đối với các nỗ lực thu thuế và các nỗ lực thực thi luật thuế của mình cho đến ngày 31 tháng 8.

Các sửa đổi lần đầu được công bố vào ngày 30 tháng 3 để giúp đỡ người nộp thuế gặp khó khăn về tài chính vì tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Các hoạt động thu thuế nghiêm trọng nhất, bao gồm các khoản thế chấp mới, tịch thu và đình chỉ, hiện đang bị trì hoãn đến ngày 31 tháng 8.

Ngoài ra, người nộp thuế có thể đủ điều kiện để giảm phạt và giảm lãisuất cho các khoản thanh toán trễ miễn là họ đã đáp ứng thời hạn nộp đơn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những người nộp thuế đang gặp khó khăn căng thẳng về tài chính do tình trạng khẩn cấp về y tế đang diễn ra. Khi chúng tôi tiếp tục các hoạt động theo luật thuế của mình, chúng tôi sẽ làm việc với lòng trắc ẩn và am hiểu nhất có thể,” Phó Bộ trưởng Thuế và Thuế Doanh thu Emily Oster cho biết.

Các hoạt động thực thi sửa đổi khác sẽ tiếp tục bao gồm:

  • Người nộp thuế ới các kế hoạch thanh toán sẽ được đề nghị gia hạn thêm 30 ngày, tối đa 90 ngày và người nộp thuế được khuyến khích thực hiện các khoản thanh toán thiện chí để tránh vỡ nợ.
  • Người nộp thuế trải qua kiểm toán tại hiện trường hoặc cơ quan sẽ có cơ hội yêu cầu gia hạn hoặc bãi miễn, cho họ thêm thời gian để lập hồ sơ thuế.
  • Một chương trình tự động thu hồi tiền hoàn thuế của tiểu bang để thanh toán các khoản nợ thuế liên bang vẫn đang được ngưng.
  • Người nộp thuế có khả năng không tuân thủ được sẽ được cung cấp kiểm toán có quản lý, một chương trình tự nguyện có thể dẫn đến việc miễn hình phạt và tiền lãi trong 180 ngày.

Hầu hết các nỗ lực thực thi và thu thuế thường xuyên sẽ tiếp tục vào ngày 1 tháng 9.

Nhân sự và giờ làm việc ở văn phòng thuế ở các quận vẫn còn hạn chế, và các văn phòng chỉ mở theo chỉ định. Các cuộc hẹn tại tất cả các văn phòng quận nên được thực hiện bằng cách gọi 866-285-2996.

Người nộp thuế có một khoản nợ chưa thanh toán với Sở được nhắc nhở rằng họ có thể tự tạo rồi tham gia vào một kế hoạch thanh toán.

Tùy chọn tự phục vụ của Sở thuế tại tax.newmexico.gov cho phép người nộp thuế tạo kế hoạch thanh toán tùy chỉnh cho thuế, tiền phạt và tiền lãi. Chương trình có sẵn cho tất cả các chương trình thuế do Sở quản lý.

Thông tin thêm có sẵn tại tax.newmexico.gov thông qua Điểm truy cập của người nộp thuế (Taxpayer Access Point) https://tap.state.nm.us/TAP/. Người nộp thuế sẽ thấy tùy chọn gói thanh toán sau khi họ đã đăng nhập vào tài khoản của họ.