(Albuquerque, NM) – Sở Giải pháp Lực lượng Lao động New Mexico (NMDWS) đã bắt đầu xử lý các khoản thanh toán cho người lao động thất nghiệp theo chương trình Hỗ trợ  bang dành cho tiền lương bị mất (LWA) vào ngày 3 tháng 9. New Mexico là một trong những tiểu bang đầu tiên nộp đơn và được chấp thuận khoản trợ cấp LWA khi nó được công bố 4 tuần trước.

Được tài trợ bởi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), LWA cung cấp 300 đô la mỗi tuần để bổ sung trợ cấp thất nghiệp cho những cá nhân đáp ứng các yêu cầu như nhận ít nhất 100 đô la trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần và tự xác nhận rằng họ đang thất nghiệp hoặc thất nghiệp một phần, do hậu quả trực tiếp của đại dịch COVID-19.

New Mexico đã nhận được tài trợ trong năm tuần kể từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 29 tháng 8. Người yêu cầu bồi thường đủ điều kiện có thể nhận được khoản thanh toán lên đến $1.500 riêng biệt từ số tiền trợ cấp hàng tuần của họ. NMDWS hiện đang chờ FEMA tài trợ thêm cho các khoản thanh toán LWA tuần thứ sáu.

LWA là một trong sáu chương trình mà NMDWS hiện đang quản lý. Kể từ ngày 15 tháng 3, cơ quan này đã trả tổng cộng hơn 2 tỷ đô la hỗ trợ cho hơn 200.000 người dân New Mexico.