SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG

SỞ Y TẾ NEW MEXICO

GIÁM ĐỐC SỞ ĐƯƠNG THỜI BILLY J. JIMENEZ

NGÀY 9 THÁNG 12, NĂM 2020

Sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng công nhận việc kích hoạt các tiêu chuẩn chăm sóc trong khủng hoảng và thiết lập hoạt động cấp chứng chỉ và phê duyệt các Y Bác sĩ được chứng nhận COVID-19 và Chuyên viên thực hành lâm sàng nâng cao được chứng nhận COVID-19

XÉT RẰNG, vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, do sự lây lan của Bệnh Virus Corona chủng mới 2019 (“COVID-19”), Michelle Lujan Grisham, Thống đốc Bang New Mexico, đã tuyên bố rằng Tình trạng khẩn cấp về Y tế Công cộng tồn tại ở New Mexico theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng, và viện dẫn thẩm quyền của bà theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Các Mối nguy;

XÉT RẰNG, Thống đốc Michelle Lujan Grisham đã gia hạn tuyên bố về Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng đến ngày 11 tháng 12 năm 2020;

XÉT RẰNG, COVID-19 là một vi rút gây chết người và đã dẫn đến 285,000 mạng sống người Mỹ toàn quốc và hơn 1,700 dân New Mexico; 

XÉT RẰNG, các ca nhiễm được xác nhận ở Hoa Kỳ đã tăng lên hơn 15,2 triệu và các ca nhiễm COVID-19 xác nhận ở New Mexico đã tăng lên hơn 110.000, với mức tăng đột biến gần đây về số ca có nguy cơ gây quá tải bệnh viện của tiểu bang;

XÉT RẰNG, bang New Mexico đang đối diện một cuộc khủng hoảng y tế khẩn cấp do đại dịch COVID gây ra, điều này đã và đang làm hạn chế khả năng của các nhà cung cấp tổ chức và cá nhân trong việc cung cấp chất lượng chăm sóc mà người dân New Mexico thường mong đợi;

XÉT RẰNG, dự đoán là sẽ thiếu hụt số lượng bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác do số ca nhiễm COVID-19 liên tục gia tăng trong Tiểu bang;

XÉT RẰNG, các nguồn lực và vật tư y tế hiện đang bị đánh thuế và được dự đoán là sẽ còn bị đánh thuế nhiều hơn khi các ca nhiễm COVID-19 gia tăng, dẫn đến việc hoãn và ngừng cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu khác;

XÉT RẰNG, một loạt các sửa đổi trong việc thực hành y tế thông thường sẽ được thực hiện để giải quyết sự gia tăng liên tục của bệnh nhiễm trùng COVID-19 ở New Mexico và những hậu quả bất lợi đi kèm đối với việc thực hành và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế trong Tiểu bang;

XÉT RẰNG, vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, Thống đốc Michelle Lujan Grisham đã ban hành Lệnh hành pháp 2020-083 (“EO 2020-083”), nêu rõ rằng “các tiêu chuẩn ‘Chăm sóc Khủng hoảng’ có thể cần được thực hiện trong vài tuần tới và Tiểu bang của chúng ta nên chuẩn bị cho khả năng đó”;

XÉT RẰNG, EO 2020-083 ra lệnh và chỉ đạo Sở Y tế New Mexico thực hiện tất cả các bước cần thiết để chứng nhận và phê duyệt một số nhất định các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép khác với tư cách là “Bác sĩ được chứng nhận COVID-19” và một số y sĩ – điều dưỡng cao cấp là “các y sĩ điều dưỡng cao cấp được chứng nhận COVID-19” để những cá nhân đó được coi là nhân viên công vụ cho các mục đích của Đạo luật Khiếu nại Việc làm có hại theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Mọi nguy cơ;

XÉT RẰNG, vào ngày 2 tháng 12 năm 2020, Nhóm Cố vấn Y tế New Mexico đã thông báo cho Quyền Giám đốc Sở Y tế rằng “Tiêu chuẩn Chăm sóc Khủng hoảng” đã được kích hoạt trong tiểu bang và việc áp dụng Tiêu chuẩn Chăm sóc Khủng hoảng trong môi trường bệnh viện là phù hợp;

XÉT RẰNG, trong lúc tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng được công bố,  Sở Y tế New Mexico có thẩm quyền pháp lý theo Đạo luật Ứng phó Khẩn cấp Y tế Công cộng để “tận dụng, đảm bảo, và sơ tán các cơ sở chăm sóc sức khoẻ cho các công dụng cộng đồng.” NMSA 1978, Mục 12-10A-6(A)(1). Sở yY tế cũng có thâm quyền pháp lý theo Đạo luật Y tế Công cộng để” ứng phó với các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng,” “đảm bảo chất lượng và mức khả dụng của các dịch vụ chăm sóc sức kh oẻ và việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trong trường hợp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ không được đảm bảo”, “kiểm soát và giảm các lý do gây bệnh, đặc biệt là dịch bệnh,” và “duy trì và áp đặt các luật lê để kiểm soát các tình trạng y tế công cộng đáng kể.” NMSA 1978, Mục 24-1-3; và

BÂY GIỜ, VÌ VẬY, TÔI, Billy J. Jimenez, Quyền Giám đốc Sở Y tế New Mexico, theo thẩm quyền được trao cho tôi bởi Hiến pháp và Luật pháp của Bang New Mexico, và theo chỉ thị của Thống đốc theo Lệnh hành pháp 2020-083 trong phạm vi toàn quyền hạn khẩn cấp theo đạo luật Quản lý Khẩn cấp Tất cả Mối hiểm nguy và Đạo luật Cấp phép Khẩn cấp, theo đây TUYÊN BỐ rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, việc một số bác sĩ nhất định và các Chuyên viên thực hành lâm sàng khác, những người có thể cung cấp bằng chứng đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, sẽ được Quyền Giám đốc sở phê duyệt thực hiện một số nhiệm vụ y tế nhất định và được cấp chứng chỉ cho mục đích được coi là nhân viên công vụ cho các mục đích của Đạo luật Khiếu nại Việc làm có hại New Mexico là cần thiết và thích hợp.

TÔI HƯỚNG DẪN THÊM rằng việc xác nhận và phê duyệt các y bác sĩ và y nhân theo Sắc lệnh này sẽ được tiến hành như sau:

 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

Như được sử dụng trong Sắc lệnh này, các thuật ngữ sau sẽ có ý nghĩa được cung cấp cho chúng, trừ khi ngữ cảnh rõ ràng yêu cầu khác:

(a) “Người nộp đơn” có nghĩa là một thể nhân được cấp phép hành nghề y tế và là người đăng ký chứng nhận và phê duyệt với tư cách là Bác sĩ được chứng nhận COVID-19 hoặc Chuyên viên thực hành lâm sàng nâng cao COVID-19.

(b) “Đơn đăng ký” có nghĩa là đơn xin chứng nhận và phê duyệt một người trở thành Bác sĩ được chứng nhận COVID-19 hoặc Chuyên viên thực hành lâm sàng nâng cao COVID-19, được hoàn thành bằng cách sử dụng mẫu đơn được Sở phê duyệt.

(c) “Đơn đăng ký” có nghĩa là biểu mẫu có sẵn trực tuyến tại www.nmhealth.org

(d) “Chuyên viên thực hành lâm sàng nâng cao COVID-19” có nghĩa là một thể nhân được cấp phép làm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, được Sở Y tế New Mexico chứng nhận và phê duyệt với mục đích coi người đó là nhân viên công quyền theo Giấy phép khẩn cấp Đạo luật và Đạo luật Khiếu nại về Việc làm gây hại New Mexico. Chuyên viên thực hành lâm sàng nâng cao COVID-19 sẽ có thẩm quyền theo luật New Mexico để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế một cách độc lập và không dưới sự giám sát của bác sĩ và sẽ được coi là một nhân viên công trong phạm vi giới hạn, và trong một trường hợp hạn chế, Chuyên viên thực hành lâm sàng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, trong môi trường chăm sóc cấp tính của bệnh viện, cho người bị nhiễm vi rút COVID-19 hoặc cho người mà Chuyên viên thực hành lâm sàng tin rằng có thể bị nhiễm vi rút COVID-19. Chuyên viên thực hành lâm sàng nâng cao COVID-19 được giới hạn như sau:

 • i. những người hành nghề y tá được chứng nhận (được cấp phép bởi Hội đồng Điều dưỡng New Mexico tuân theo luật NMSA 1978, § 61-3-23.2);
 • ii. các y tá gây mê đã đăng ký được chứng nhận (được cấp phép bởi Hội đồng Điều dưỡng tuân theo luật NMSA 1978, §61-3-23.3);
 • iii. các chuyên gia y tá lâm sàng (được cấp phép bởi Hội đồng Điều dưỡng tuân theo luật NMSA 1978, § 61-3-23-23.4); và
 • iv. các y tá-hộ sinh được chứng nhận (được cấp phép bởi Hội đồng điều dưỡng theo Đạo luật hành nghề điều dưỡng và được Sở Y tế cấp phép là y tá-hộ sinh được chứng nhận tuân theo luật NMSA 1978, § 24-1-3(R) và NMAC 16.11.2).

(e) “Bác sĩ được chứng nhận COVID-19” có nghĩa là bác sĩ y sĩ hoặc bác sĩ về y học nắn xương, người có thẩm quyền theo luật New Mexico để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, được Sở Y tế New Mexico chứng nhận và phê duyệt với mục đích coi người đó là một nhân viên công vụ theo Đạo luật Cấp phép Khẩn cấp và Đạo luật Bồi thường Việc làm gây hại New Mexico. Bác sĩ có Chứng chỉ COVID-19 sẽ được coi là một nhân viên công vụ chỉ hạn chế trong trường hợp bác sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tại cơ sở chăm sóc cấp tính của bệnh viện cho một người bị nhiễm vi-rút COVID-19 hoặc cho một người mà bác sĩ tin rằng có thể bị nhiễm vi rút COVID-19.

(f) “Chuyên viên thực hành có Chứng nhận” có nghĩa là Bác sĩ được Chứng nhận COVID-19 hoặc Chuyên viên thực hành Lâm sàng Nâng cao COVID-19.

(g) “Cơ sở” có nghĩa là cơ sở hoặc tổ chức bệnh viện chăm sóc cấp tính mà tại đó người nộp đơn dự định cung cấp các dịch vụ y tế, cho dù là để có lợi hay trên cơ sở tự nguyện.

(h) “Được cấp phép” có nghĩa là được cấp phép, chứng nhận hoặc được phép cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho một người bởi cơ quan cấp phép có thẩm quyền của chính phủ ở Bang New Mexico.

2. BỔ NHIỆM Y BÁC SĨ CÓ CHỨNG NHẬN; HỆ QUẢ

Giám đốc Sở Y tế sẽ chỉ định một bác sĩ làm Bác sĩ được chứng nhận COVID-19 hoặc một chuyên viên lâm sàng là Chuyên viên Thưc hành Lâm sàng nâng cao có chứng chỉ COVID-19, dựa trên những phát hiện rằng: (1) các dịch vụ bác sĩ / chuyên viên lâm sàng nâng cao về mặt thực tế sẽ làm tăng lợi ích của tiểu bang trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và phúc lợi, và (2) bác sĩ / chuyên viên lâm sàng nâng cao có các kỹ năng và kiến ​​thức cơ bản cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp sức khỏe hiện có. Giám đốc có thể cân nhắc và xem xét bất kỳ yếu tố bổ sung nào mà Giám đốc cho là thích hợp dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh hành động cụ thể. Giám đốc sẽ thực hiện quy trình đăng ký, như được trình bày đầy đủ hơn ở đây, nhằm mục đích xác định những người hành nghề y đủ điều kiện và đánh giá phạm vi hành nghề hiện tại của họ và các dịch vụ lâm sàng COVID-19 được Sở phê duyệt.

Bác sĩ được chứng nhận COVID-19 và chuyên viên lâm sàng nâng cao được chứng nhận COVID-19 sẽ chỉ được coi là nhân viên công vụ cho các mục đích của Đạo luật Khiếu nại về Việc làm gây hại và trong điều kiện giới hạn là các y bác sĩ có chứng nhận cung cấp chăm sóc sức khoẻ ngoài phạm vi làm việc thông thường và phạm vi thực hành đặc quyền trong môi trường chăm sóc cấp tính của bệnh viện cho một người bị nhiễm vi rút COVID-19 hoặc cho một người được cho là bị nhiễm vi rút COVID-19 với cơ sở hợp lý. NMSA 1978 §§ 41-4-1 to -27; NMSA 1978, §§ 12-10-4. -11. -13.

(a) Quy trình ứng tuyển

Người nộp đơn hoặc cơ sở liên kết với người nộp đơn phải nộp đơn đã hoàn chỉnh đến địa chỉ e-mail được ghi trên mẫu đơn.

Giám đốc sở hoặc (những) người được chỉ định của họ sẽ xem xét đơn đăng ký và đưa ra quyết định về việc cấp hoặc từ chối toàn bộ hoặc một phần đơn đăng ký dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản chất phạm vi hành nghề y tế chính hiện tại của người nộp đơn, bản chất của phạm vi hành nghề COVID-19 được đề xuất của người nộp đơn, mức độ khác biệt giữa phạm vi hành nghề chính của người nộp đơn và phạm vi hành nghề COVID-19 được đề xuất và các yếu tố khác mà Giám đốc có thể cho là phù hợp.

(b) Nội dung của đơn ứng tuyển

Thông tin được yêu cầu phải nộp trong đơn ứng tuyển phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

 1. Danh tính và thông tin liên lạc của người nộp đơn;
 2. Trình độ chuyên môn của người nộp đơn, bao gồm bằng cấp chuyên môn của người nộp đơn;
 3. Vị trí chính của cơ sở hiện đang công tác;
 4. Phạm vi thực hành chính hiện tại;
 5. Đề xuất các địa điểm thực hành, bao gồm tên và thông tin liên hệ của các cơ sở hiện đang công tác;
 6. Đề xuất các dịch vụ lâm sàng COVID-19;
 7. Yêu cầu được chỉ định là Bác sĩ được Chứng nhận COVID-19 hoặc Bác sĩ Thực hành Nâng cao được Chứng nhận COVID-19;
 8. Tên và chữ ký của người nộp đơn, và
 9. Bằng chứng về: thỏa thuận giữa người nộp đơn và cơ sở hiện đang công tác, rằng cơ sở sẵn sàng cho phép thực hiện các dịch vụ chăm sóc y tế COVID-19 được đề xuất đã xác định tại các trụ sở, và rằng người nộp đơn sẵn sàng thực hiện các dịch vụ đó.

(c) Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Giám đốc sở hoặc người được chỉ định có thể hủy bỏ một đơn đã được chấp thuận và sẽ thông báo đến ứng viên và cơ quan công tác với các lý do bao gồm nhưng không giới hạn việc khai sai lệch bất kỳ thông tin nào trong đơn hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác nộp cho Sở. Đơn ứng tuyển đã được phê duyệt trước đó sẽ tự động bị hủy bỏ sau khi giấy phép hành nghề y tá của ứng viên bị đình chỉ hay thu hồi bởi cơ quan quản lý cấp phép chuyên nghiệp của ứng viên.

Người Thực hành được chứng nhận và cơ sở làm việc của mình phải luôn tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức hiện hành.

TÔI CHỈ ĐẠO THÊM như sau:

 1. Lệnh này sẽ được phổ biến rộng rãi bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ thích hợp khác cho công dân của Bang New Mexico.
 2. Lệnh này tuyên bố các hạn chế dựa trên sự tồn tại của tình trạng sức khỏe cộng đồng quan trọng, sẽ không thay thế bất kỳ yêu cầu báo cáo bệnh tật nào được quy định trong Đạo luật Y tế Công cộng New Mexico.
 3. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 9 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực đến hết ngày 5 tháng 1 năm 2021.

SẮC LỆNH NÀY thay thế bất kỳ sắc lệnh, tuyên bố hoặc chỉ thị nào khác trước đó có mâu thuẫn. Lệnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ vẫn có hiệu lực trong khoảng thời gian được nêu trong Lệnh trừ khi bị hủy bỏ theo cách khác.

LỜI CHỨNG: 

___________________________________

MAGGIE TOULOUSE OLIVER 

THƯ KÝ TIỂU BANG

ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2020,

CHỨNG KIẾN TAY TÔI VÀ CON DẤU TỐI CAO CỦA TIỂU BANG NEW MEXICO

___________________________________

BILLY J. JIMENEZ

GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG THỜI SỞ Y TẾ TIỂU BANG NEW MEXICO