Áp dụng cho cả viện dưỡng lão và các cơ sở hỗ trợ sinh hoạt.

Ngày 22 tháng 12 năm 2020

Vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, Ban Cải thiện Y tế của Sở Y tế New Mexico (“DHI”) đã bắt buộc xét nghiệm SARS-CoV-2 (“COVID-19”) trong tất cả các cơ sở chăm sóc dài hạn (“LTC”) ở New Mexico, bao gồm các Viện dưỡng lão và Cơ sở hỗ trợ sinh hoạt. Chỉ thị đó vẫn được giữ nguyên. Chỉ thị này bổ sung cho chỉ thị ngày 27 tháng 5 năm 2020 để cung cấp các hướng dẫn bổ sung để đảm bảo rằng các cơ sở chăm sóc dài hạn tối đa hóa các nguồn lực sẵn có để chi trả cho các xét nghiệm.

New Mexico đã chuyển sang phương pháp Phòng xét nghiệm Chữa bệnh, cung cấp tùy chọn xét nghiệm:

• Sử dụng tăm bông ngoáy miệng hoặc ngoáy mũi, làm cho xét nghiệm ít xâm lấn hơn đáng kể so với xét nghiệm PCR chúng tôi đã sử dụng từ trước đến này.

• Ngoài ra, các xét nghiệm có thể được tự tiến hành và quá trình theo dõi tất cả đều được tự động hóa.

• Thử nghiệm không yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép tiến hành hoặc có mặt trong quá trình thử nghiệm.

• Thời gian có kết quả xét nghiệm tối đa 48 giờ.

• Xét nghiệm được nhận và vận chuyển bằng dịch vụ bưu kiện của UPS.

Điều này sẽ cho phép các cơ sở tuân theo hướng dẫn thử nghiệm do CMS và New Mexico yêu cầu. Đối với các phạm vi chính phủ liên bang áp đặt các yêu cầu bổ sung, các cơ sở phải tuân thủ những điều đó và có thể bị phạt và ảnh hưởng đến việc cấp phép trong trườn hợp không tuân thủ. Việc sử dụng Phòng thí nghiệm Chữa bệnh là bắt buộc, và nhà nước không cho phép

việc sử dụng một phòng thí nghiệm khác.

Tổng hợp thông tin để tạo thuận lợi cho thanh toán xét nghiệm cho người thanh toán bên thứ ba

Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 12 năm 2020, DHI chỉ đạo các cơ sở LTC cung cấp thông tin bảo hiểm. Chỉ thị này cung cấp hướng dẫn bổ sung cho các cơ sở liên quan đến việc cung cấp thông tin bảo hiểm đầy đủ và ghi nhật ký xét nghiệm.

– Các cơ sở phải tổng hợp tất cả thông tin cần thiết – để tuân thủ các yêu cầu báo cáo của tiểu bang và liên bang đối với tất cả xét nghiệm COVID-19 do họ tiến hành. Cơ sở cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin về mỗi người được xét nghiệm để giúp Curative lập hóa đơn cho người thanh toán bên thứ ba, bao gồm Medicare, Medicaid, các công ty bảo hiểm tư nhân và các chương trình bảo hiểm sức khỏe do chủ lao động tài trợ.

– Các cơ sở phải theo dõi cư dân và nhân viên nào được xét nghiệm mỗi tuần và hoàn thành tất cả các thông tin cần thiết trên Ứng dụng Curative. Ứng dụng cho phép các cá nhân được đăng ký với các thông tin sau: thông tin đã được tổng hợp và gửi đến Curative.

• Tên đầy đủ (họ, tên đệm và họ)

• Ngày sinh

• Thông tin Bảo hiểm, bao gồm:

• tên công ty bảo hiểm

• số thành viên

• số nhóm (nếu có).

• Đối với nhân viên, nếu chỗ làm của quý vị không phải là người đăng ký bảo hiểm, quý vị phải cung cấp tên người đăng ký và số ID

• Nêu rõ nếu cá nhân không được bảo hiểm. Không viết “N/A”; vui lòng viết “không được bảo hiểm.”

• Cho dù cá nhân là cư dân hay nhân viên

• Cung cấp ngày lấy mẫu.

– Khi một cá nhân đã đăng ký trong Ứng dụng Curative, quý vị sẽ luôn có quyền truy cập vào “tài khoản” của họ để lên lịch xét nghiệm.

– Kết quả xét nghiệm sẽ được gửi đến Quản trị viên. Thời gian có kết quả để nhận kết quả xét nghiệm là khoảng 24-48 giờ. Kết quả xét nghiệm có thể được lấy từ Ứng dụng Curative. Hãy đảm bảo rằng quý vị có thể truy cập cổng thông tin này. Nếu ai đó có triệu chứng trong khung thời gian này, hãy làm theo hướng dẫn cho xét nghiệm POC và các biện pháp phòng ngừa cách ly.

– Bất kỳ trường hợp dương tính nào phải được báo cáo ngay lập tức cho DHI, Phòng Dịch tễ học và Ứng phó, và nếu là nhân viên có kết quả dương tính thì báo cáo đến Sở Môi trường New Mexico.

– Mỗi cơ sở phải đảm bảo rằng bất kỳ nhân viên hoặc cư dân mới nào đều được đăng ký ngay lập tức trong Ứng dụng Curative và những cá nhân đó được kết hợp vào lịch trình xét nghiệm.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi danh vào chương trình Medicaid để trang trải chi phí xét nghiệm cho người dân hoặc nhân viên không có Bảo hiểm.

Bộ phận Hỗ trợ Y tế của Sở Dịch vụ Nhân sinh New Mexico, nơi điều hành Chương trình Medicaid của NM (MAD), đã thiết lập một chương trình để trang trải chi phí xét nghiệm COVID-19 và các dịch vụ liên quan đến xét nghiệm được cung cấp cho các cá nhân không được bảo hiểm theo ủy quyền thông qua Đạo luật Ứng phó với Coronavirus Gia đình là Trên hết (FFCRA). Phạm vi bảo hiểm này bao gồm cả việc quản lý xét nghiệm và các dịch vụ liên quan đến xét nghiệm và việc khám sức khỏe liên quan miễn phí cho bệnh nhân. Những cá nhân không được bảo hiểm bao gồm những người không đủ điều kiện Medicare hoặc Medicaid và không được bảo hiểm theo nhóm hoặc bảo hiểm tư nhân cá nhân hoặc một chương trình y tế liên bang khác.

Bộ phận Hỗ trợ Y tế sẽ hỗ trợ đăng ký bất kỳ cư dân hoặc nhân viên không có bảo hiểm nào vào chương trình. Các cơ sở có thể hỗ trợ nhân viên và người dân đăng ký vào chương trình này và có thể tìm thấy đơn đăng ký tại đây.

Hình phạt cho việc không tuân thủ

Việc không tuân thủ các yêu cầu xét nghiệm nêu trong thư này có thể được coi là bỏ qua

bệnh nhân / khách hàng / cư dân và có thể được coi là cơ sở để thu hồi hoặc đình chỉ giấy phép theo NMAC 7.9.2.18.G. Ngoài ra, một cơ sở được phát hiện là không tuân thủ có thể bị xem xét các hình phạt tiền dân sự theo 7.1.8 NMAC.