Hỗ trợ nợ vay sinh viên liên bang

Ban Giáo dục Hoa Kỳ đã thông báo sẽ cung cấp hỗ trợ khoản vay sinh viên cho hàng chục triệu người vay trong bối cảnh COVID-19.  Tất cả người vay nợ sinh viên liên bang sẽ có lãi suất tự động ở 0% trong vòng 60 ngày. Thêm vào đó, người vay sẽ có quyền tạm ngưng...