SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG SỞ Y TẾ NEW MEXICO

SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG SỞ Y TẾ NEW MEXICO    QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ BILLY J. JIMENEZ NGÀY 16 THÁNG 10, NĂM 2020 Sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng nêu rõ rằng các văn bản hướng dẫn, tư vấn và lệnh khẩn cấp y tế công cộng hiện hành vẫn còn hiệu lực; và sửa...

Hội đồng Phát triển Cộng đồng Tiểu bang hổ trợ 13,3 triệu đô trợ cấp nhà ở cho những người New Mexico có thu nhập thấp

SANTA FE – Hội đồng Phát triển Cộng đồng New Mexico, bao gồm các quan chức chính quyền thống đốc Lujan Grisham và những người được bổ nhiệm từ khắp tiểu bang, sẽ đầu tư hơn 13,3 triệu đô la từ Quỹ Đạo luật CARES của Khối Phát triển Cộng đồng để hỗ trợ nhà ở khẩn...

New Mexico kết hợp với OpenBeds để ra mắt Mạng lưới Giới thiệu Sức khỏe Hành vi New Mexico

SANTA FE – Phòng Dịch vụ Sức khỏe Hành vi thuộc Sở Dịch vụ Nhân sinh New Mexico, hôm nay thông báo rằng họ đã hợp tác với OpenBeds – một tổ chức cung cấp công nghệ nhằm xác định, thống nhất và theo dõi các tài nguyên dịch vụ xã hội và sức khỏe hành vi để...