SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG NGÀY 12 THÁNG 3, NĂM 2021

SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNGSỞ Y TẾ NEW MEXICO GIÁM ĐỐC SỞ TRACIE C.COLLINS, M.D.NGÀY 12 THÁNG 3, NĂM 2021Sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng nêu rõ rằng các văn bản hướng dẫn, cố vấn và lệnh khẩn cấp y tế công cộng hiện hành vẫn còn hiệu lực; và sửa đổi các sắc lệnh khẩn...

SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG NGÀY 26 THÁNG 2, NĂM 2021

SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG SỞ Y TẾ NEW MEXICO GIÁM ĐỐC SỞ TRACIE C.COLLINS, M.D. NGÀY 26 THÁNG 2, NĂM 2021 Sắc lệnh khẩn cấp y tế công cộng Thực hiện các yêu cầu về tiến hành tiêm ngừa cho tất cả các nhà cung cấp vắc xin COVID-19 và Yêu cầu Cá nhân Cung cấp thông tin...

SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG NGÀY 24 THÁNG 2, NĂM 2021

SẮC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG SỞ Y TẾ NEW MEXICO    GIÁM ĐỐC SỞ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRACIE C.COLLINS, M.D. NGÀY 24 THÁNG 2, NĂM 2021 Sắc lệnh khẩn cấp về y tế công cộng nêu rõ rằng các văn bản hướng dẫn, cố vấn và lệnh khẩn cấp y tế công cộng hiện hành vẫn còn hiệu...