Áp dụng lệnh thực thi có sửa đổi kéo dài đến hết tháng Tám

Sở Thuế và Doanh thu đang mở rộng một số sửa đổi đối với các nỗ lực thu thuế và các nỗ lực thực thi luật thuế của mình cho đến ngày 31 tháng 8. Các sửa đổi lần đầu được công bố vào ngày 30 tháng 3 để giúp đỡ người nộp thuế gặp khó khăn về tài chính vì tình trạng khẩn...

Các văn phòng MVD tại Farmington, Gallup và Las Cruces hiện đang chấp nhận các cuộc hẹn

Các văn phòng Phòng Xe cơ giới New Mexico ở Farmington, Gallup và Las Cruces đã bắt đầu chấp nhận đặt chỗ cho các cuộc hẹn bắt đầu từ tuần ngày 6 tháng 7. Khách hàng có thể sắp xếp một cuộc hẹn tại www.mvdonline.com hoặc bằng cách gọi 888-683-4636. Các cuộc hẹn chỉ có...

Sở Thuế và Doanh thu Vừa Điều chỉnh Các Hoạt động Cưỡng chế Thực thi

Nhận thấy những khó khăn tài chính mà nhiều cư dân và doanh nghiệp ở New Mexico gặp phải trong đại dịch COVID-19, Sở Thuế và Thu nhập đang tạm thời sửa đổi một số hoạt động cưỡng chế thực thi. Sở đã gia hạn thời hạn khai thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp, cũng như...