Những thay đổi hiện thời có ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ và Pre-K:

Bảo đảm tiếp tục chi trả cho nhà cung cấp dịch vụ

Mặc dù tiểu bang khuyến khích các nhà giữ trẻ tiếp tục mở cửa trong tình trạng khẩn cấp này, chúng tôi cũng hiểu rằng các trung tâm giữ trẻ và nhân viên sẽ tự quyết định sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Nếu một trung tâm chọn đóng cửa, họ vẫn được chi trả dịch vụ giữ trẻ. Đối với các bậc cha mẹ hay là người bảo hộ, nếu có thể linh hoạt ở nhà với con, chúng tôi khuyến khích bạn làm như thế. Nếu bạn cần giữ trẻ hoặc trung tâm giữ trẻ của bạn đã đóng cửa, vui lòng gọi đến đường dây Hỗ trợ và Giới thiệu để biết những lựa chọn khác trong cộng đồng của bạn.

Chi trả thêm cho nhà cung cấp dịch vụ có giấy phép 

Nếu nhà cung cấp dịch vụ có giấy phép chọn sẽ mở cửa trong thời gian khẩn cấp về y tế để giúp các phụ huynh đi làm, tiểu bang sẽ trả thêm $250 cho mỗi trẻ, áp dụng cho tất cả các trẻ có đăng ký hỗ trợ giữ trẻ. Tiểu bang cũng sẽ cung cấp đơn miễn trừ waiver cho các chương trình được giấy phép 3 STAR trở lên, nếu các chương trình này muốn mở thêm địa điểm trong thời gian này. Các trung tâm có thể liên hệ văn phòng cấp phép địa phương để được hỗ trợ nhận đơn miễn trừ.

Hợp tác với Phòng Giáo dục Công để cung cấp dịch vụ giữ trẻ

Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép bởi CYFD và bạn đang sử dụng cơ sở trường công, chúng tôi khuyến khích bạn tiếp tục mở cửa làm việc. Các cộng đồng của chúng ta cần hợp tác với nhau để hỗ trợ dịch vụ giữ trẻ, hỗ trợ trẻ em và gia đình trong tiểu bang. Các chương trình cần hỗ trợ khi làm việc với các văn phòng trường học ở khu vực có thể gọi 1-833-551-0518.

Đẩy nhanh kiểm tra lý lịch để giúp nhà cung cấp dịch vụ giải quyết việc thiếu nhân viên

Phòng An toàn Công cộng đang hợp tác với CYFD để xúc tiến nhanh chóng việc kiểm tra lý lịch, hòng giúp các trung tâm giữ trẻ tuyển thêm nhân viên mới, nhân viên tạm thời trong thời điểm khẩn cấp về y tế vừa được công báo. Nhân viên tạm thời mới tuyển phải hoàn tất khoá đào tạo an toàn sức khoẻ trực tuyến tại www.newmexicokids.org và tiểu bang sẽ chấp nhận bằng Hô hấp nhân tạo lấy qua đường đào tạo trực tuyến.

Phối hợp phân phát lương thực và vật dụng chùi rửa

Văn phòng Thống đốc cùng với các đối tác công và tư đang phối hợp phân phát lương thực và vật dụng khắp tiểu bang. Bắt đầu từ thứ 2, ngày 16 tháng Ba, các chương trình giữ trẻ có thể điền đơn trực tuyến tại newmexicokids.org, ghi rõ các mục lương thực và vật dụng chùi rửa cần thiết để phục vụ các gia đình và trẻ em của chương trình. Các chương trình giữ trẻ có thể email đến child.care@state.nm.us để báo Phòng Giáo dục Mầm non và Giữ trẻ về nhu cầu lương thực và vật dụng. Bên cạnh đó, các trung tâm có thể gọi 1-833-551-0518 nếu cần hỗ trợ lau chùi chuyên nghiệp.

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hằng ngàyHằng ngày kể từ thứ Hai, ngày 16 tháng Ba, Thư ký Phòng Chăm sóc và Giáo dục Mầm non Elizabeth Groginsky sẽ chủ toạ các cuộc họp qua điện thoại đến với các bên cung cấp dịch vụ giữ trẻ. (Các bên cung cấp dịch vụ chưa nhận được thư mời họp qua điện thoại có thể email đến matt.bieber@state.nm.us để được đăng ký.) Các bên cung cấp dịch vụ có thể gọi đường dây Hỗ trợ và Giới thiệu dịch vụ Giữ trẻ 1-800-691-9067 hoặc email các câu hỏi và mối lo ngại về child.care@state.nm.us. Thông tin được cập nhật thường xuyên tại www.newmexico.org.